Výroční členská schůze

22.01.2009 15:03

 

                     Program výroční valné hromady SDH v Praci za rok 2008

                  

                         1.   Minuta ticha za zemřelé hasiče

                                bratr Vojtěch Kokeš

                          2.   Zahájení - uvítání členů a hostů

                         3.    Volba mandátové a volební komise

                         4.  Zpráva o činnosti SDH za rok 2008

                         5.   Zpráva o hospodaření ve sboru, revizní zpráva

                               a zpráva velitele jednotky

                         6.   Volba delegátů SDH na VVH okrsku

                         7.   Návrh plánu činnosti na rok 2009

                         8.   Ocenění a poděkování hasičů  

                         9.  Příspěvky hostů

                         10. Diskuze

                         11.  Usnesení

                         12.  Závěr

                         13. Občerstvení

 

 Zpráva o činnosti SDH v Praci za rok 2008

 

V loňském roce jsme přijali tři nové členy a jeden dlouholetý člen našeho sboru bratr Vojtěch Kokeš zemřel, čest jeho památce. V našem sboru máme 46 členů, z toho 30 členů nad 26 let, 2 členy do 26 let, 7 členů do 18 let a 7 členů do 15 let.  Je to dobře, že náš sbor má mládež, která nás reprezentuje narůzných soutěžích. V minulém roce sklidili další velký úspěch v Čučicích,v závodě branných dovedností, družstvo dorostenců, M. Novák,K. Rychtr, J. Martínek, V. Přikryl a P. Kyselica, kde vybojovalikrásné třetí místo. Je to, už druhý pohár co naše mládež vybojovala. Poděkování patří také vedoucímu mládeže, který  úspěšně složil, už druhézkoušky 2 stupně v Brně D. Rosenbergovi, který je připravoval na závody. Chtěl , bych všem mladým hasičům ještě jednou  poděkovata popřát, ať jim chuť soutěžit  zůstane  a ať bojují na medailové pozice.Taky děkuj řidičům,kteří s nimi jezdili auty na soutěže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Je důležité se věnovat a obětovat čas, našim mladým členům, aby se jim líbilo v našem sboru a byli dobrými hasiči. V loni nám zakoupil obecní úřad 1 vycházkový stejnokroj, pro našeho  nového velitele a 2 výstražné reflexní vesty s nápisem hasiči. Hned bylivyužity na řízení odklonu dopravy, při slavnostním rozsvěcování vánočníhostromu. V roce 2008 zažil náš sbor velkou změnu ve výboru, dlouholetý velitel sboru Karel Procházka, předal svou funkci velitele D. Rosenbergovi, chtěl bych mu toto cestou ještě jednou poděkovat za všechno co pro náš sbor udělal, kdybych to měl všechno číst tak, tu budeme do rána. Zároveň při rozloučení z funkce velitel mu bylo předáno čestné uznání OSH a pamětní soška hasiče. Novémuveliteli, který úspěšně složil zkoušky na velitele, popřát mnoho úspěchů a zdaru ve své funkci. Je vidět, že bude dobrý velitel, aktivně se podílí na všech schůzí, akcí a zásahů. Úkol co nás čeká, mládeži zřídit klubovnu v hasičce, aby se měli kde scházet a připravovat na soutěže. Doufám, že s obecním úřadem a zastupitelstvem se bude konečně pokračovat v přislíbené akci, a že tento rok bude projekt na klubovnu v hasičce. A také, že se najdou finanční prostředky a dotace od okrsku na celou rekonstrukci hasičky, když každý rok zůstávají milióny korun pro sbory dobrovolných hasičů nevyčerpané.I když se vloni odhlasovalo koupit hasičské auto a obecní úřad odsouhlasil veškerou platbu co se týče údržby a koupi auta, za to obecnímu úřadu děkuji, ale myslím si, že v prvním řadě je důležité mýt auto kde schovat, hlavně v zimě, kde by se mělo topit, alespoň na 1 stupeň, aby nezamrzla voda v autě, v této hasičce by se hodně protopilo.  Na loňské výroční schůzi se nás sešlo 28 členů a z hostů přišel starosta obecního úřadu Prace a zástupce okrsku, velitel hasičů z Ponětovic. Plán činnosti na rok 2008 jsme splnili a členské příspěvky na okrese zaplatili. Do 60 roků si každý člen platí sám 70.-Kč a od 60 let za ně platí sbor,50,-Kč platí mládež do 18 roků.Během celého roku jsme měli 20 členských a 10 výborových schůzí. Průměrná účast na schůzích byla asi 10 členů. Také jsme byli na 9 okrskových schůzích  na výroční okrskové valné hromadě v Blažovicích, velitel David byl na okresním shromáždění představitelů v Brně, na školení v Pozořicích na slavnostní schůzi v Kobylnicích a starosta sboru, jako delegát okrsku na výroční valné hromadě v Ponětovicících. K. Kněžíček se zúčastnil školením kronikářů v Brně a bratr H. Ovesný na školení rozhodčích. Děkuji všem kdo se zúčastňoval schůzí a jakékoli pomocí pro náš sbor.Taky našim mladým hasičům, za vzorný úklid v hasičce.Myslím si ,že mají chuť a odvahu jít do nelehkých úkolů.Bratru Filipcovi děkuji za vedení pokladny, bratru Jindřichu Martínkovi za vzorněpřipravenou PPS 12 a za její údržbu. Bratru J. Cenkovi za fotografování. Děkuji bratru Dvořáčkovi a  Martínkovi kteří jezdili traktory na svoz šrotu a pro naši potřebu.Bratru Hofírkovi a jeho manželce za pěknou jízdu s koňmi na ostatkách.Také děkuji obecnímu úřadu za spolupráci a možnost odebírání hasičských novin, časopisu 112 .V roce 2008 jsme pořádali, letní noc na ukončení prázdnin a tradiční ostatkovou veselici v maskách zakončenou večerní zábavou. Myslím, že zde bylo hodně krásných masek, a je stále těžší vybrat tu nejhezčí masku. Nakonec byli vylosovány, 2 nejatraktivnější masky Denisa a Martínek a nejlepší maska Rosenberg,všichni dostali finanční  odměnu. Všem děkujeme za hojnou účast.Přispívaly jsme finanční  částkou na dětský maškarní ples, svátek matek a dětský den.V březnu, byl proveden sběr železného šrotu který proběhl ve dvou dnech.Tímto do naší pokladny přibývají peníze jako jediný zdroj příjmů.Po celý rok, každý měsíc jsme informovali občany prostřednictvím naší nástěnky,o požárech a činnosti hasičů a také různé varování např. v teplých dnech o vypalování trávy, relace ke žním, nebezpečná zábavná pyrotechnika a novinkami v různých zákonech o preventivnosti požárů. Také tam byly vystaveny fotografie z našich výletů, soutěží a ostatků.Informace byly poskytnuty i místním rozhlasem a článkem v místním zpravodaji.Myslím si, že toto je naše hlavní povinnost, informovat občany jak předcházet a nepodceňovat nebezpečnost požárů V loňském roce byli v naší obci 3 požáry, hořelo pole s obilím, hromada nebezpečného odpadu, kontejnery u hasičky a taky, jsme odřezávali nebezpečně nalomené větve od vichřice ve velkých výškách,víc Vám k tomu přečte ve zprávě velitel. Taky jsme se zúčastnili, námětového cvičení okrsku v Kobylnicích, na zajištění hasičského dozoru na Mohyle při závodech do vrchu. Byla zřízena ohlašovna požáru u Bratra Buchty i když si myslím, že v dnešnídobě je zbytečná a taky jsme byli povinni si pořídit nové razítko sboru.Stále nám chybí pro zásahovou jednotku, pracovní, zásahový oblek.Ale je přislíbená, jako dotace od státu pět obleků. Byli jsme blahopřát bratru Martínkovi a Pavlíkovi k 40 narozeninám, obdržely čestné uznání.Ještě jednou všechno nejlepší a děkujeme za dosavadní práci v našem sboru. Sešli jsme se v hojném počtu na celodenní úklid naší obce a jeho celého katastru, nasbíralo se překvapivě hodně odpadu, měli bychom se všichni zamyslet a odhazovat, nepotřebné věci kam patří, vždyť na všechen odpad jsou různý kontejnery.V červenci jsme prováděli namátkovou zkoušku funkčnosti hydrantů a zároveň jsme proplachovali zanesený kanál, po velké bouřce u Pavlíčků.Pořádali jsme výlet pro naší mládež do Přibyslavi na výstavu hasičské techniky a výpravu do kina. Měli jsme i několik požárních dohledů při různých kulturních akcí. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval  naším členům za vykonanou práci, všem, kteří se zúčastňovali schůzí, brigád a různé činnosti pro náš sbor.Taky bych vám chtěl popřát do nového roku mnoho zdraví, osobní pohody a další dobrou spolupráci z obecním zastupitelstvem. 

                                

                                                                                                               Jiří Kněžíček, starosta SDH  9.1.2009

 

                                     

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.