Článek ve zpravodaji

25.09.2015 19:08
Milí spoluobčané.
Dovolte pár slov o aktivech našeho sboru.
Letošní léto bylo v ČR extrémně teplé a suché, což sebou neslo nevídaně mnoho požárů. Od 1. července do 30. srpna 2015 zasahovali hasiči u 5 884 požárů. Při těchto požárech zemřelo 27 osob a 253 osob bylo zraněno. Mezi požáry letošního léta jednoznačně vedly požáry v přírodním prostředí. Tedy ty, které byly zapříčiněny dlouhodobým suchem a vysokými teplotami. Hasiči se také potýkali s mnoha velkými požáry. Nicméně můžeme říct, že i přes tyto statistiky v naší obci nevypukl žádný požár, což znamená dobrou prevenci a uvědomělost občanů. Někteří členové sboru se během prázdnin zúčastnili několika akcí v jihomoravském kraji i našem okolí. Byly to např. Den otevřených dveří HZS JMK stanice Líšeň, dny hasičů na Pernštejně, kdy letos tomu bylo již deset let, co vypukl rozsáhlí požár na hradě a způsobil obrovské škody. Dále to byly oslavy 135 let založení SDH Podolí, kde jsme vystavili naší techniku a jiné další oslavy. Také jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové MŠ a tradičních hodů, jak účastí takovou tak i zabezpečením obou zábav a doprovodem při dovozu máje.
Jednotka sboru má na svém kontě další dva výjezdy a celkově jsme již zasahovali u osmy událostí. Jednalo se o likvidaci bodavého hmyzu na ulici K Mohyle míru a okysličení rybníku, oba zásahy byly provedeny na žádost starosty obce. Velitelé se nyní připravují na absolvování kurzu pro prodloužení jejich odbornosti v zařízení ŠS HZS JMK Tišnov.
Léto nám pomalu ale jistě končí a brzy budeme chystat naše zahrady, zahrádky a jiné na příchod zimy a započne i topná sezóna. To vše nese různá nebezpečí, a proto je dobré se jim vyvarovat dodržením bezpečných zásad.
 V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla: 
velikost hromad klestu a listí po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Před začátkem topné sezóny je nutné provést:
- kontrolu technického stavu topidel a stavu komínů se zaměřením na celistvost stavební 
 konstrukce komínu a jeho těsnost a čistotu komínových průduchů
- zabezpečit vyčištění a kontrolu komínu
- kontrolu kouřovodů
- zabezpečit provedení odborné kontroly nebo revize u plynových nebo elektrických
   topidel podle pokynů výrobce a platných předpisů prostřednictvím oprávněné osoby
Při používání topidel je nutné dodržovat tyto podmínky:
 
1)dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot
                                   ve směru hlavního sálání                       v ostatních směrech  
 kamna na dřevo                        500 mm                                           200 mm
 krby na dřevo                            800 mm                                           200 mm
 kamna s varnou plotnou         750 mm                                           100 mm
 kamna podle ČSN 06 1212      500 mm                                           200 mm
 
 plynové topidlo lokální            500 mm                                           100 mm
 plynový průtokový kotel            50 mm                                             10 mm
 el. přímotopné konvektory     500 mm                                           100 mm
 el. akumulační kamna              500 mm                                           100 mm
 
Komíny:
 Během topné sezóny každoročně dochází k požárům vinou závad na komínech.
Např. špatně omítnuté komínové zdivo v půdním prostoru, zazděné trámy v komínech nebo promáčení a rozpad komínového zdiva u nevyvložkovaného komína.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., ze dne 1. 3. 2010. stanoví povinnosti majitelů domů 
v oblasti čištění a kontroly komínů. 
 
Základem požární bezpečnosti komína je jeho pravidelné čištění a kontrola.
Vlastní čištění spalinových cest a běžně používaných spotřebičů na pevná paliva se jmenovitým výkonem do 50 kW umožňuje toto nařízení vlády provádět i svépomocí.
Předpokládá se, že v běžném rodinném domě jsou instalovány právě spotřebiče s výkonem do 50 kW. 
Vlastníci staveb mohou tyto spotřebiče a spalinové cesty čistit sami.
 
Kominík je potom přizván nejméně 1x za rok na kontrolu komína a je o kontrole povinen sepsat písemnou zprávu. Originál předá vlastníkovi objektu, kopii si ponechá.
 
dle informací z okolí se cena za tuto službu pohybuje okolo 500,- Kč – za komínový průduch
 
O provedení kontroly komína žádá kominíka zpravidla vlastník stavby - domu.
 
Velitel JSDH Prace
       David Rosenberg
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.