Článek ve zpravodaji

17.03.2016 18:02
Činnost spolku hasičů
 
Spolek dobrovolných hasičů Prace uspořádal v Lednu výroční valnou hromadu, na které jsme zhodnotili práci za uplynulý rok. Naše činnost byla v celku bohatá, zúčastňovali jsme se různých schůzí, společenských akcí, prováděli jsme dozorové akce, pomoc obci, podpořili jsme různé spolky při jejich oslavách, výročích a vykonávali jsme spoustu další činnosti. Náš spolek činní k dnešnímu dni 43 členů a 6 členů bude přijato. 
Pořádali jsme tradiční ostatkovou veselici, s průvodem masek po obci, zakončenou večerní zábavou. Letos byl velký počet masek, které byly opravdu originální, a vybrat z nich tu nejlepší by bylo těžké, tak jsme všechny masky pozvali na malé posezení, kde jim bylo poděkováno za účast, originalitu a snahu rozvíjet i nadále tuto tradici. Poděkování patří i vám občanům, kteří jsme nám věnovali malý příspěvek, i těm kteří nás podpořili svou účastí na večerní zábavě, která se účastí, dobrou náladou, i vším ostatním troufám si říct, velice povedla. V měsíci dubnu nás čekají dvě akce. První bude sběr železného šrotu a to 1. a 2. 4. 2016, pokud máte železný odpad, kterého se chcete zbavit, dejte jej před svůj dům v tyto termíny. Více informací naleznete v obecních vývěskách a obchodech. Druhou akci pořádá obecní úřad společně s námi a mysliveckým sdružením Mohyla míru, jde o úklid obce v jejím katastru. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí pomoci a zasadit se o čistější obec. O naší činnosti se můžete průběžně dočíst na webových stránkách www.sdhprace.cz, nebo na facebooku Hasiči Prace, či na nástěnce, kterou jsme obnovili na dolní autobusové zastávce, ulice Na návsi. 
Jaro se nám blíží a s tím spojený jarní úklid zahrádek. Dbejte, proto prosím zvýšené opatrnosti. Zde je pár rad. 
NEBEZPEČÍ PŘI VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole
a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku
požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále
zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších
občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám nestala podobná
nepříjemnost,
DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
· respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte porušení
zákona o požární ochraně a následnému finančnímu postihu až do výše
25 000,- Kč.,
· za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději
vůbec nerozdělávejte,
· při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního
prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy
apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až
jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin,
· ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním
zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm
musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet
až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště,
· oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
· oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od
budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň
nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní
hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. Létající
jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela
zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem,
· právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje. Také pro občany platí, že spalování
hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na
zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné
předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru.
 
Velitel JSDH Prace
David Rosenberg
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.