Článek ve zpravodaji

22.09.2012 10:54

Zpravodaj

 

Vážení spoluobčané je tu další vydání prateckého zpravodaje a i náš příspěvek. Od června letošního roku zásahová jednotka SDH Prace kromě pravidelného školení zasahovala u 12 mimořádných událostí. Jednalo se ve 3 případech o požár a v 9 případech o technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů. Jednotka měla také 4 námětová cvičení, na požár, odstranění nebezpečných stavů a řízení dopravy.  Dále jsme zabezpečovali závody automobilů do vrchu Bratrušov a Diváky. Společně s SDH Sokolnice a místními florbalisty jsme uspořádali pro děti odpoledne na zakončení prázdnin v areálu SK Prace, tímto bych rád všem, kteří se na tomto dni podíleli, poděkoval za jejich práci a nasazení na této akci. Dále jsme dozorovali na různých akcích v obci. Jak jsem zmiňoval v minulém zpravodaji, chtěli bychom zakoupit do našeho vozidla DA 12 WV- Transportér vysokotlaké hasicí zařízení s objemem vody 150 litrů vody. Díky poskytnutí dotací JMK bude tento projekt realizován a tím docílíme rychlejšího zásahu při požárech nejen v naší obci.

Kvapem se nám blíží podzim a to nám přináší ne jedno riziko, které by mohlo mít za následek nemalé škody na majetku.

 Pálení klestí

Vážení spoluobčané, vzhledem k blížící sému podzimu, se mnozí lidé rozhodnou pálit různé staré a suché klestí, trávu a mnoho jiného. To nám zvyšuje riziko požárů. Dbejte tedy proto maximální opatrnosti při tomto pálení. Nepalte velké množství na ráz, nepalte také za větrného počasí a neodcházejte od ohně. Snažte se co nejvíce eliminovat rozšíření požárů na blízké okolí.

Topná sezóna

     Provoz topidel:  - při instalaci nového topidla se vždy řiďte návodem výrobce

                              - topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“

                              - dodržujte vždy bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů                                  

                              - netopnou plochu nikdy neodkládejte hořlavé předměty                                        

                              - topné těleso na tuhá paliva musí stát na nehořlavé podložce

                              - plynová topidla nechte jednou ročně zkontrolovat odborníkem

                              - při změně druhu paliva si nechte u odborníků zkontrolovat komín

                              -do kamen nedávejte nic, co do nich nepatří (např. plastové lahve)

                              -kamna na tuhá paliva nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin

                              - popel ukládejte jen do neporušených nehořlavých nádob s víky

    Bezpečnost komínů:  - komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu

                                     -kouřovod vedoucí z topidla do komína musí být správně izolován

                                     - dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu do komína

                                     - zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání nečistot z komína

                                     - alespoň jednou ročně nechte komín zkontrolovat kamenářskou firmou

                                     - před instalací topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu

                                     - dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek

                                     - v žádném případě nepoužívejte komíny, u nichž byly zjištěny závady

                                     - na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1 metr od komína

                                     - do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky

             Od 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády 91/2010 Sb. které zjednodušuje pravidla pro údržbu komínů. Podle tohoto    

nařízení je povinen majitel nechat zkontrolovat komín jedenkrát ročně. Další potřebné čištění si může zajistit svépomocí, což předchozí právní úprava neumožňovala.    Jelikož se pomalu blíží adventní doba, chtěl bych ještě upozornit na nebezpečí při používání adventních věnců a různých svícnů. Adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu svíčky s věncem, jsou určeny pouze k dekoraci v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Zapálené, správně vyrobené věnce umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, a nikdy je neponechávejte bez dozoru.

 

 

                                                                                                                             Velitel JSDH Prace

                                                                                                                                    David Rosenberg

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.